Drukuj

OBCHODY 60-LECIA ISTNIENIA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

W dniach 16 - 17 czerwca 2005 na Wydziale Chemicznym odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 60-lecia działalności Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W samo południe 16 czerwca 2005 rozpoczęło się uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału w sali 300 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Dziekani i Prodziekani wszystkich Wydziałów Uczelni, a także Prezes SITPChem, prof. Jacek Kijeński, V-Prezes SITPChem mgr inż. Jerzy Kropiwnicki; Przewodniczący Gliwickiego Oddziału PTChem prof. Krzysztof Walczak oraz licznie zgromadzeni Prezesi, Dyrektorzy oraz przedstawiciele firm i instytucji zaprzyjaźnionych z Wydziałem Chemicznym. Licznie przybyli też absolwenci różnych roczników studiów, emerytowani pracownicy Wydziału, pracownicy i studenci a także osoby towarzyszące. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Dziekana Wydziału, prof. dr hab. Jerzego Suwińskiego, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym naświetlił historię Wydziału na tle historii Uczelni, poczynając od dekretu o powołaniu Wydziału poprzez trudne początki, tworzenie systemu kształcenia studentów w oparciu o wzorce zaczerpnięte z Politechniki Lwowskiej do chwili bieżącej, podkreślając wysiłki podejmowane w celu modyfikowania kierunków kształcenia, aby sprostać oczekiwaniom nowych pokoleń studentów. Szerzej o osiągnięciach i perspektywach Wydziału mówił, dokumentując wystąpienie zdjęciami, Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Jerzy Suwiński, który szczególna uwagę zwrócił na działalność Wydziału w ostatnim dziesięcioleciu.

Obecnie Wydział posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej jakości kształcenia na kierunkach: technologia chemiczna i inżynieria chemiczna procesowa oraz Certyfikat Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Kształcenie na Wydziale odbywa się w następujących kierunkach:
Technologia chemiczna - specjalności: technologia chemiczna organiczna; technologia chemiczna nieorganiczna i ochrona środowiska; technologia polimerów i tworzyw sztucznych; analityka w kontroli jakości i ochronie środowiska; informatyka w przemyśle chemicznym.
Inżynieria chemiczna i procesowa - specjalności: inżynieria chemiczna; ochrona środowiska w przemyśle chemicznym.
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - specjalność zarządzanie w przemyśle chemicznym (zawieszony od 2002/2003).
Chemia - specjalności: bioanalityka; procesy biochemiczne; materiały i substancje specjalne.
Makrokierunek - Industrial and engineering chemistry - specjalności: speciality materials and fine chemicals; process engineering for green chemical technologies.

Wydział Chemiczny ściśle współpracuje z Zakładem Karbochemii PAN w Gliwicach prowadząc wspólne studia doktoranckie. Oprócz tego powstaje drugie międzynarodowe studium doktoranckie, a od najbliższego roku akademickiego uruchomione zostaną studia inżynierskie na kierunku technologia chemiczna w oddziale zamiejscowym w Dąbrowie Górniczej.
Wydział prowadzi też współpracę międzynarodową z ośrodkami akademickimi 17 krajów Europy, 4 w USA a także w Japonii, Izraelu, Egipcie i Brazylii.

Po wystąpieniu Dziekana nastąpiła niezwykle sympatyczna uroczystość wręczenia przez JM Rektora i Dziekana Wydziału "Medali 60-lecia Politechniki Śląskiej" oraz odznak "Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej" sponsorom, emerytowanym pracownikom Wydziału, osobom, których działalność przyczyniła się do umocnienia pozycji Wydziału wśród innych wydziałów Politechniki Śląskiej a także w Kraju. Wręczono 19 medali 60-lecia oraz 6 odznak Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.

Następnym punktem programu były życzenia i okolicznościowe adresy wygłaszane i wręczane przez zaproszonych gości. Gratulacje i życzenia wraz z medalem upamiętniającym 750 rocznicę nadania praw miejskich Gliwicom przekazał w imieniu Prezydenta Miasta Vice prezydent miasta, prof. Jan Kazimierczak. Nadzieję na przyszłą owocną współpracę wyraził przedstawiciel Władz Miejskich Dąbrowy Górniczej. Okolicznościowe adresy złożyli Dziekani wszystkich Wydziałów Uczelni. W ich imieniu życzenia przekazał prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański wręczając okolicznościowe upominki. Wiele ciepłych słów, wspomnień i życzeń padło z ust wychowanków Wydziału, piastujących obecnie wiele ważnych funkcji w życiu gospodarczym Polski.

Prezes i vice-prezes SITPChem: prof. Jacek Kijeński i mgr inż. Jerzy Kropiwnicki wręczyli JM Rektorowi, prof. dr hab. Wojciechowi Zielińskiemu Honorową odznakę SITPChem w dowód uznania osobistych zasług Rektora w umacnianiu etosu inżyniera.

Po zakończeniu obrad goście udali się do gmachu Wydziału przy ul. Strzody 9, gdzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy okolicznościowej upamiętniającej nazwiska sponsorów, dzięki którym dokonano znaczących remontów substancji budynków, w tym oddano do użytku reprezentacyjną salę Rady Wydziału.

W godzinach wieczornych (19.00) odbył się okolicznościowy koncert na schodach w budynku Wydziału przy ul. Strzody 9. Tradycyjnie w murach Wydziału gościliśmy zespół kameralistów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, któremu towarzyszyli soliści: Maria Grochowska - flet, Dominika Kubica, Zofia Konieczna - skrzypce, Marcin Świątkiewicz - klawesyn. Jak zwykle w świat muzyki wprowadzała słuchaczy dr Aleksandra Konieczna, a w programie usłyszeliśmy "Sinfonie na smyczki C-dur i G-dur" i Concerto grosso d-moll Antonio Vivaldiego, Suitę h-moll J.S.Bacha oraz serenadę "Eine kleine Nachtmusik" KV 525 W.A. Mozarta. Urok barokowej i klasycznej muzyki zostanie na długo w pamięci słuchaczy.

koncert2m

Wieczór zakończył się nieformalnym spotkaniem w "Gazdówce", gdzie przy dobrym jedzeniu i w miłej atmosferze uczestnicy obchodów 60-lecia Wydziału mogli wspominać czasy, w których uczyli się i pracowali w murach Uczelni.

gazdowkam

W drugim dniu obchodów 60-lecia Wydziału odbyły się trzy konferencje naukowe zatytułowane: Technologia chemiczna; Inżynieria chemiczna i aparatura w procesach przemysłowych i ochronie środowiska; oraz Współczesna chemia - człowiek i środowisko.
Podczas obrad wygłoszono 24 referaty i komunikaty naukowe, a konferencjom towarzyszyły sesje plakatowe w holu budynków Wydziału.

Z okazji 60-lecia Wydziału wydano jubileuszowe zeszyty czasopism: Przemysł chemiczny i Chemik, w których zamieszczono artykuły dotyczące wybranych prac badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału.

Dwudniowe obchody zakończył piknik w ogrodach budynków przy ul. Strzody 7 i 9, gdzie przy suto zastawionych stołach, piwie i muzyce w wykonaniu zespołu muzycznego toczyły się do późnych godzin nocnych nieformalne rozmowy i wspomnienia.

piknik2m

Należy również wspomnieć, że obchody jubileuszu Wydziału poprzedziła msza święta odprawiona w Kościele pod wezwaniem Świętego Michała w intencji pracowników, studentów i absolwentów wydziału, po której delegacje pracowników uczciły pamięć zmarłych profesorów Wydziału, składając na ich grobach wiązanki kwiatów.

Artykuł ukazał się w "Z życia Politechniki Śląskiej"