STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego zostało powołane w celu utworzenia więzi absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej z ich macierzystym Wydziałem oraz w celu skupienia tych wszystkich osób, którym sprawy tego Wydziału nie są obojętne. Skupienia osób, które chciałyby społecznie działać na jego rzecz, które poczuwają się do twórczego wspierania nie tylko w realizacji podstawowych zadań Wydziału lecz również w jego unowocześnianiu i rozwoju, osób które z sentymentem wracają do swoich lat studiów.

Zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie spotkań integracyjnych, nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów Wydziału jakie przynosi dzień dzisiejszy i nadchodzące lata, w tym również problemów finansowych, remontowych, stypendiów i nagród dla wyróżniających się studentów.

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 1989r., Nr 20, póz.104 z późn. zmianami) oraz mniejszy statut.

§2

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, o celach nie zarobkowych, utworzonym dla wspierania działalności Wydziału Chemicznego, a także dla utrwalania więzi absolwentów oraz osób fizycznych i prawnych związanych z Wydziałem Chemicznym.

§3

1.Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2.Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
3.Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem społecznych organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele są bliskie celom i zadaniom Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§6

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej - Gliwice oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) utrwalanie więzi absolwentów oraz osób fizycznych i prawnych związanych z Wydziałem Chemicznym oraz pozyskiwanie przyjaciół Wydziału Chemicznego,
2) wspomaganie realizacji podstawowych zadań Wydziału Chemicznego,
3) wspieranie działalności Wydziału Chemicznego w poczynaniach zmierzających do jego rozwoju.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację spotkań integracyjnych, konferencji, zjazdów i innych,
2) wydawanie materiałów informacyjnych o działalności Wydziału Chemicznego i Stowarzyszenia,
3) współpracę z instytucjami i osobami mogącymi przyczynić się do rozwoju Wydziału Chemicznego,
4) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pomoc finansową dla Wydziału Chemicznego.

§9

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w przepisach prawa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych, oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) jest zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i popiera cele, dla których zostało ono utworzone,
2) złoży deklarację członkowską.
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12

1. Członkami wspierającymi może być Instytucja, która zadeklaruje określoną darowiznę w postaci dotacji rzeczowej lub finansowej albo inną pomoc na rzecz Wydziału Chemicznego lub Stowarzyszenia oraz wyraziła chęć przynależności do Stowarzyszenia i złożyła deklarację członkowską na ręce Zarządu, który podjął w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. Formę i rodzaj wspierania Wydziału Chemicznego lub Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem.

§13

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub Wydziału Chemicznego.
2. Członkowie honorowi uzyskują członkostwo z chwilą otrzymania dyplomu zawierającego wyciąg uchwały o nadaniu członkostwa honorowego.
3. Członkom honorowym przysługuj ą prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie honorowi są zobowiązani wypełniać zobowiązania, zgodnie z zasadami określonymi dla członków zwyczajnych, za wyjątkiem płacenia składek.

§14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
- brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
- występowania do Władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami;
- udziału w konferencjach, zebraniach, kursach, odczytach organizowanych przez Stowarzyszenie;
- otrzymywania materiałów informacyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie;
- udziału w życiu towarzyskim organizowanym przez Stowarzyszenie;
- posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia;
- korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
- członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
- brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
- dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
- popierać czynnie i realizować cele Stowarzyszenia;
- przestrzegać statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia;
- regularnie opłacać składki.

§15

Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli i mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia.

§16

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie na ręce Zarządu;
2) śmierci;
3) wykluczenia przez Zarząd:
- za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
- za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
- za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy pełne okresy;
- z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.
2. Skreślenie z listy członków wspierających Stowarzyszenia następuje z powodu:
1)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie na ręce Zarządu,
2)wykluczenia przez Zarząd z powodów określonych w ust. l, pkt 3. 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które winno być złożone Zarządowi w terminie 21 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu. Zarząd jest obowiązany do ujęcia tego odwołania w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków o ile odwołanie to wpłynęło na co najmniej 21 dni przed jego terminem. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§17

Utrata godności członka honorowego może nastąpić, w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia oraz z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu, tylko w wyniku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Walne Zebranie Członków może odwołać członka wybieralnych Władz Stowarzyszenia przed tym terminem.

§19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, dla oceny działalności rocznej i kadencyjnej działalności Stowarzyszenia, jeden raz na dwanaście miesięcy, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie uchwały własnej bądź pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej, bądź też pisemnego wniosku 1/5 liczby członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku w trybie przepisu § 19 pkt 4.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
- ustalanie programów i kierunku działania Stowarzyszenia;
- uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
- wybór i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia;
- uchwalanie wysokości składek członkowskich;
- powoływanie komisji doradczych i zespołów konsultacyjnych;
- podejmowanie uchwał w sprawie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie - wykluczenia członka zwyczajnego i członka wspierającego;
- podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania i utraty członkostwa honorowego;
- decydowanie w innych sprawach wnioskowanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, bądź członków Stowarzyszenia;
- podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

§21

1. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §21, ust. 5.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.
3. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.
4. Na wniosek członka Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
5. Jeżeli w pierwszym wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków uczestniczy mniej niż połowa jego członków, a wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali w prawidłowy sposób powiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków, wówczas może być wyznaczony, najwcześniej o godzinę później tego samego dnia drugi termin Walnego Zebrania Członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uczestniczących członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 21,ust.6.
6. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia nie mogą być podjęte w drugim terminie w trybie przewidzianym w § 21, ust. 5.
7. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§22

1. Zarząd składa się z pięciu do jedenastu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Skarbnika Zarządu.
3. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu.
4. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla innych Władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
- wybór Przewodniczącego, jednego lub więcej Wiceprzewodniczących oraz Skarbnika Zarządu;
- kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
- powoływanie i nadzorowanie działalności Biura Stowarzyszenia;
- zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Stowarzyszenia za rok bieżący i za okres kadencji;
- przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia oraz wykluczenia członków zwyczajnych lub członków wspierających Stowarzyszenia; - wnioskowanie o powoływaniu i utratę godności członka honorowego Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub dwóch członków Zarządu.
6. Stowarzyszenie reprezentują, a w szczególności dokonują czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia, co najmniej dwaj członkowie Zarządu, a w tym Przewodniczący lub Skarbnik. W taki sam sposób są zaciągane zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia.

§23

1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Zarząd podejmuje decyzje niezbędne do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej trzech jego członków.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§24

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej.
4. Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej;
- przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi;
- składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z rocznej i kadencyjnej oceny działalności Zarządu;
- występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami dotyczącymi udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji.

§25

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch jej członków. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§26

1. W razie zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 lub § w 24, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Władz Stowarzyszenia, której skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 lub § w 24.
2. W razie braku możliwości uzupełnienia składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 lub w § 24, w trybie przewidzianym w § 26, ust. l, Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 lub w § 24.

§27

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatorów oraz określa zasady ich działania.
3. Majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach wymienionego w § l. Niniejszy Statut uchwalono na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dniu 15 marca 1998 r.


Statut w formie dokumentu .doc

Statut w formie dokumentu .pdf

 

Login Form

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top